Skip to the content

Navn: Trendshots ApS

Adresse: Nannasgade 28, 2200 København N

CVR-nr: DK-34217777

Telefon: (+45) 77348557

Email: info@trendshots.dk

Vi henviser til vores prislister over de forskellige produkter. Link kan findes i menuen under "Priser".

Der henvises til generelle forretningsbetingelser for øvrig information.

POLITIK VED AFLYSNING AF BOOKING AF STUDIELEJE / SKYD-SELV / FOTOGRAF PÅ LOKATION
Ved aflysning under 24 timer før start af studieleje opkræves det fulde beløb.
Ved aflysning under 1 uge før start af studieleje refunderes halvdelen af beløbet.
Ved øvrig aflysning opkræves gebyr på 500 DKK.

Vi modtager betalingskort og MobilePay.

Billeder bestræbes leveret senest 3-4 hverdage efter produkter er modtaget - medmindre andet er aftalt.

Hvis der vælges afhentning af en BUDGET ordre eller der vælges afhentning af ordre med under 10 produkter pålægges 200,00 DKK (ekskl. moms) i transportgebyr.

- Kunder har 8 dage til at indgive rettelser/klager til deres ordrer efter levering af billeder.
- Fejl og mangler som skyldes Trendshots udførsel af ordren, rettes uden beregning inden for 8 dage.
- Der ydes ingen hel eller delvis kompensation på ordre hvor anvisninger eller instruktioner har været mangelfulde og rettelser hertil vil blive afregnet til gældende takster.
- Der er ingen fortrydelsesret på bestilte ydelser når ordren er sat i produktion, hvorfor kunden herefter hæfter for det fulde ordrebeløb.
- Ved annullering af ordre efter produkter er modtaget og klargjort opkræves der DKK350,00 + moms i gebyr.

 

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser for Trendshots

Aftalegrundlag Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (Januar 2019) finder anvendelse mellem bestilleren og Trendshots i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. 

1. Tilbud og aftale
1.0  Tilbud er bindende for Trendshots i 60 dage fra tilbuddets dato at regne. 
1.1. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Trendshots. 
1.2. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Trendshots har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. 
1.3. Tilbuddet er betinget af, at: Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet. 
1.4. Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet. Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til Trendshots afgivne tilbud. 

2. Pris 
2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering. 
2.2. Såfremt der i tiden frem til Trendshots gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Trendshots berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger. 
2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald. 
2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller Ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. 
2.5. Trendshots forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende. 
2.6. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Trendshots berettiget til at kræve betaling for: - Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet Trendshots, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. - Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. - Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet. - Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. - Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted. - Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold. 

3. Levering 
3.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes: - Bestillerens handling eller undladelse. - De i punkt 8.1 nævnte omstændigheder. 
3.2. Ved disse forsinkelser har Trendshots ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at ophæve aftalen. 
3.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Trendshots leveringsforpligtelser fordyres, er Trendshots forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af Trendshots beregnede merpris. 
3.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Trendshots leveringstidspunktet. 

4. Betaling 
4.1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering. 
4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med Trendshots til enhver tid gældende rente. P.t. udgør renten 10,75% p.a. 
4.3. På Trendshots anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Trendshots forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed. godkendelse overlades til tredjemand. 

5. Ejendomsret, ophavsret m.v. 
5.1. Ophavsretten til de af Trendshots udviklede foto og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Trendshots og må ikke uden Trendshots godkendelse overlades til tredjemand. 
5.2. Ophavsretten på leveret matriale tilhører Trendshots, indtil faktureret mellemværerende er afregnet, eller andet er aftalt.Ved konkurser forbeholder Trendshots sig retten til at inddrage uafregnet mellemværende hos tredjemand, såfremt denne har gjort brug af matriale. Dette er bestilleren forpligtede til at videreformidle til tredjemand 
5.3. Hvad Trendshots har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er Trendshots ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret. 
5.4. Det i pkt. 5.2 omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom. 
5.5 Alt materiale udarbejdet af Trendshots kan til enhver tid af Trendshots, benyttes som reference og til marketingsformål uden krav om bestillers samtykke herom.   


6. Forsinkelse 
6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.1 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid. 

7. Mangler, reklamation og fortrydelsesret
7.1. Trendshots har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende. 
7.2. Bestilleren har fuldt og endeligt godkendt varen såfremt denne anvendes af bestiller eller tredjemand 
7.3. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Trendshots er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid (8 arbejdsdage)
7.4 Reklamationer giver ikke opsættende virkning for betalingen, som uagtet reklamationens omfang, er skyldig jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 4. 
7.5 Fejl og mangler som skyldes Trendshots udførsel af ordren, rettes uden beregning inden for rimelig tid (8 arbejdsdage)
7.6 Der ydes ingen hel eller delvis kompensation på ordre hvor anvisninger eller instruktioner har været mangelfulde og rettelser hertil vil blive afregnet til gældende takster.
7.7 Der er ingen fortrydelsesret på bestilte ydelser når ordren er sat i produktion, hvorfor kunden herefter hæfter for det fulde ordrebeløb.
7.8 Ved annullering af ordre efter produkter er modtaget og klargjort opkræves der DKK350,00 + moms i gebyr.


8. Ansvar 
8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Trendshots intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art. I øvrigt enhver omstændighed som ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse Trendshots ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft , eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation. 

8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1 omhandlede er en af de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør. 
8.3. Trendshots hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte 
8.4. tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4 i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede. 
8.5. Trendshots har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks., originaler, materialer o.lign., som ikke er Trendshots, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Trendshots har udført. Trendshots er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Trendshots eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden  imod skade og undergang. 

9. Underleverandører 
9.1.Trendshots er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. 

10. Periodiske skrifter/ vedvarende kontraktarbejde
Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder. 

11. Købeloven
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Yderligere oplysninger kan rettes til Casper Andreasen, Trendshots; casper@trendshots.dk/7734 8557